RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,


Zgodnie z nowymi regulacjami o  ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu w odpowiedzi na tę wiadomość.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”, tj. w oparciu
o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. Bezpośrednio od Państwa,
 2. Od podmiotu, który zawarł z ZNTK „PATEREK“ S.A. umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
 3. Od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z ZNTK „PATEREK“ S.A., który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,
 4. Ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna
Paterek, ul. Przemysłowa 1, 89-100 Nakło nad Notecią,
KRS: 0000057379,    NIP: 558-000-13-25,     REGON: 091274979,
tel.: +48 52 386 33 24,    e-mail: poczta@zntk-paterek.pl

Jakie dane przetwarzamy?

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna, przetwarzają następujące kategorie danych:

 1. Dane kontaktowe
 2. Dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi
  i wystawienia faktury
 3. Dane identyfikacyjne niezbędne do korespondencji on-line
 4. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna (np. o usługach Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna, z których korzystali Państwo wcześniej)

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. W celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
 2. W celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna
 3. W celu wykonania umowy zawartej z Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot
 4. W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna, np. wystawienia faktury lub rachunku
 5. W celach marketingowych produktów i usług Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.
W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. Zawarcie i wykonanie umowy z Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna
 2. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna (np. wystawienie faktury)
 3. Prawnie uzasadniony interes Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot)
 4. Wyrażona przez Państwa zgoda

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom,
z którymi Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna współpracuje („Partnerzy Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna”). Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Korzystamy z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna, mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna, w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna jest legalne.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna i jakie mogą być podnoszone wobec Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna?

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym
w tej kwestii będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


W tym konkretnym celu Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna zaangażowały do współpracy Specjalistów w zakresie RODO oraz ISO 27001:2015 oraz dokonały pełnego dostosowania do ww. zestawów norm w zakresie przetwarzania danych osobowych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij